Header background

Hvem vi er

RenoNorden ble stiftet i 2000, og har hatt ordinær drift siden høsten 2001 da Kongsberg kommune ble vår første operative kunde. I de neste årene har vi deltatt i mange anbudskonkurranser og etter hvert blitt Nordens klart største leverandør.

Mer om RenoNorden

Visjoner og verdier

Verdier er i bunn og grunn menneskelig adferd, og våre kjerneverdier skal både fortelle omverdenen hva vi mener kjennetegner oss, men også være en påminnelse til oss som jobber i RenoNorden om hva som er viktig. Verdiene må være tydelige og legge føringer for den vinnerkulturen som skal prege oss. RenoNorden har i løpet av få år vokst fra å være en marginal norsk aktør til å bli den markedsledende aktøren innen innsamling av husholdningsavfall i Norden. Selskapet sysselsetter over 1500 mennesker på over 70 anlegg i 4 forskjellige land, og har ansatte fra mer enn 10 forskjellige nasjonaliteter og kulturer.

Våre kjerneverdier skal være fundamentet og limet som binder disse menneskene og enhetene sammen til et fellesskap hvor ingen skal være i tvil om hva vi mener er viktig.

Våre kjerneverdier er: Kvalitet – Respekt – Effektivitet – Miljø.

KVALITET

Innsamling av husholdningsavfall er en av samfunnets viktigste oppgaver, og vi skal være stolte over å levere en så viktig tjeneste. Våre oppdragsgivere og innbyggerne i de kommuner hvor vi henter avfall skal kunne stole på at vi utfører det arbeidet vi har påtatt oss med høy kvalitet og til riktig tid.
Vi er våre oppdragsgiveres ansikt utad, og våre kjøretøy er profilert med deres navn og logo. De skal derfor kunne forvente at vi utfører vårt arbeid på en profesjonell måte i møte med publikum. Dersom vi ikke er pålitelige og etterrettelige i måten vi agerer på vil vi ikke kunne overleve som selskap på sikt.

RESPEKT

Vi må respektere de lover og regler som regulerer vår virksomhet, og som transportselskap har vi har et særlig ansvar for å overholde trafikkreglene. Våre medtrafikanter skal oppleve at vi er hensynsfulle i trafikken.

Våre ansatte har krav på å bli betraktet som et individ og respekteres for sin egenverdi og det de bidrar med. Lønningene skal være rettferdige, og arbeidsforholdene skal være velordnede og sikre. Vi skal ha en kultur preget av åpenhet og stor takhøyde

EFFEKTIVITET

For at vi skal være konkurransedyktige må vår kultur være preget av at vi hele tiden forsøker å finne de mest effektive innsamlingsløsningene i samarbeid med våre kunder. Dette må imidlertid aldri gå på bekostning av sikkerheten for egne ansatte under utførelsen av sitt arbeid.

 

MILJØ

Vi er førstelinjetjenesten i en bransje som er svært sentral i miljøsammenheng. Avfallet vi samler inn benyttes som råstoff til materialgjenvinning, energiproduksjon, biogassproduksjon og jordforbedringsprodukter.

Vi skal være innovative og endringsvillige for å minimere de negative effektene som utslipp fra lastebiler har på miljøet. Produksjon av nye lastebiler belaster også miljøet, og gjennom godt vedlikehold skal vi sikre at kjøretøyene oppnår forventet levetid.

Historie

2000
2001
2007
2010
2011
2013
2014

Ledelse

Ingrid Therese Tjøsvold

Ingrid Therese Tjøsvold

Administrerende direktør

Telefon: +47 916 82 311
E-post: i.tjosvold@renonorden.no

Kirsten Bie Fjeldstad

Kirsten Bie Fjeldstad

Økonomisjef

Telefon: +47 414 23 754
E-post: k.fjeldstad@renonorden.no

Administrasjon

Jonas Skirbekk

Jonas Skirbekk

Ruteplanlegger

Telefon: +47 901 54 156
E-post: j.skirbekk@renonorden.no

Vera Henriksen Gueug

Vera Henriksen Gueug

Lønnskonsulent

Telefon: +47 480 81 859
E-post: v.gueug@renonorden.no

Kai Håkon Wilhelmsen

Kai Håkon Wilhelmsen

Økonomikonsulent

Telefon: +47 971 23 983
E-post: k.wilhelmsen@renonorden.no

Trine Olsen

Trine Olsen

Kontormedarbeider

Telefon: +47 63 86 60 80
E-post: t.olsen@renonorden.no

Kompetanse

Ved å fokusere på en liten, men samfunnskritisk tjeneste har RenoNorden bygget opp sin ekspertise innenfor innsamling og transport av husholdningsavfall. Fra ruteplanlegging oglogistikkløsninger til sjåføropplæring har vi kunnskapen og ressursene som skal til for å levere tjenester under alle forhold.

Finn ut hva som gjør oss til markedsleder.